Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn

Hợp kimLá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắnLá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắnLá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắnLá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắnLá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn
1 loạt1235、1060、1050、1100O、H22、H240.015-0.56200-1600Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn
8 loạt8011

Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn, Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn, Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn, Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn.
Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn, Lá cáp yêu cầu ít dầu trên bề mặt, Lá cáp là việc sử dụng lá nhôm kín khí và che chắn.

Lá nhôm cho cáp